Biao Yang
Marketing Director, Asia
Song Liu
Founder & CEO
Han Dong
Marketing Advisor
Mingqi Zhang
Technical Director
Jervis Liu
Technical Advisor
Jianhui Yin
Technical Consultant
Meng Ke (MK) Li
Product Consultant